National Academy of Sciences of Belarus

Премии Национальной академии наук Беларуси

Лаўрэаты прэмій 1999 г. за лепшую навуковую работу

Уласаў Р.А., Грабчыкаў А.С., Доктараў Я.У., Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанава НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Дынамічныя і статыстычныя заканамернасці распаўсюджвання аптычных імпульсаў у нелінейных асяроддзях".
Бернік В.І., Інстытут матэматыкі НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Дыяфантавы прыбліжэнні на мнагастайнасцях малой размернасці".
Камароў У.С., Інстытут агульнай і неарганічнай хіміі НАН Беларусі
 • За манаграфію "Тэорыя, сінтэз, структура і ўласцівасці атрымліваемых адсарбентаў".
Кузняцоў У.А., Інстытут геалагічных навук НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Геахімія рачных далін: тэарэтычныя і практычныя аспекты даследаванняў".
Рупасава Ж.А., Ігнаценка В.А., Васілеўская Т.І., Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Развіццё, метабалізм і біяхімічны састаў раслін сямейства "Бруснічныя" пры інтрадукцыі ў Беларусь".
Кільчэўскі А.У., Хатылёва Л.У., Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія, г. Горкі
 • За цыкл работ "Распрацоўка прынцыпаў і метадаў экалагічнай селекцыі раслін".
Вінаградаў У.В., Інстытут біяхіміі НАН Беларусі
 • За цыкл работ па фундаментальных аспектах адаптацыі (стрэсу).
Семяненя І.М., Інстытут фізіялогіі НАН Беларусі
 • За распрацоўку эксперыментальных мадэлей субфебрылітэту і вывучэнне механізмаў такога парушэння тэрмарэгуляцыі.
Анісовіч Г.А., Маруковіч Я.І., Беўза У.Ф., Інстытут техналогіі металаў НАН Беларусі
 • За цыкл работ па тэарэтычных асновах фарміравання адлівак.
Ванцэвіч У.У., Высоцкі М.С., Гілелес Л.Х., Навуковы цэнтр праблем механікі машын НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Мабільныя транспартныя машыны. Узаемадзеянне з асяроддзем функцыянавання".
Бандарчык В.К., Лакотка А.І., Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі
 • За манаграфіі па праблеме "Этнічная спецыфіка культуры беларусаў" -- Беларусы. Гісторыя этналагічнага вывучэння (аўтар Бандарчык В.К.); Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры (аўтар Лакотка А.І.).
Данілаў А.М., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За манаграфіі "Пераходнае грамадства: праблемы сістэмнай трансфармацыі" і "Улада і грамадства: пошук новай гармоніі".

Лаўрэаты прэмій 1999 г. за лепшую навуковую работу маладых вучоных

Фірсаў А.А., Мазырскі педагагічны універсітэт імя Н.К. Крупскай
 • За цыкл артыкулаў па галаграфіі ў фотарэфрактыўных крышталях.
Локаць І.П., Інстытут біяарганічнай хіміі НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Алкіл(ацыл)вытворныя тэтрагідра- і 3,4-дыгідра-2H-піран-2,4-дыёнаў у сінтэзе біямалекул і іх аналагаў".
Гурло А.Ч., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За цыкл работ "Дэтэктыраванне газаў-акісляльнікаў (NO2 і O3) танкаплёначнымі паўправадніковымі сэнсарамі на аснове In2O3 i In2O3-MoO3".
Шчэрбін Д.Р., Інстытут фотабіялогіі НАН Беларусі
 • За цыкл работ " Фасфарэсцэнтны аналіз прадуктаў перакіснага акіслення ліпідаў in vitro i in situ".
Караткевіч С.В., Інстытут механікі металапалімерных сістэм імя В.А.Белага НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Тэмпературныя эфекты і кантактная праводнасць пры межавай змазцы".
Валодзіна Т.В., Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі
 • За даследаванне семантыкі рытуалаў і сімвалаў у духоўнай спадчыне беларусаў.

Лаўрэаты прэмій 1999 г. за лепшую навуковую работу студэнтаў

Мазанік А.В., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За цыкл публікацый "Электронныя і дыфузійныя працэсы на буйнамаштабных дэфектах у паўправадніках".
Іваноў Д.А., Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанава НАН Беларусі
 • За цыкл публікацый "Нелінейная трансфармацыя шумавых уласцівасцей шматмодавага выпраменьвання АІГ: Nd3+-лазера".
Калош М.І., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За цыкл публікацый "Эфектыўныя ацэнкі ў метрычнай тэорыі дыяфантавых прыбліжэнняў".
Рацько А.А., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За дыпломны праект "Даследаванне электрахімічных характарыстык іонаселектыўных электродаў на аснове металапарфірынаў".
Кухарэнка В.А., Беларуская дзяржаўная палітэхнічная акадэмія
 • За курсавы праект "Прапановы па комплексным экалагічным падыходзе пры праектаванні жылых і грамадскіх пабудоў".
Сальнікава Ю.Я., Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Фр.Скарыны
 • За навуковы праект "Трагічнасць эпохі ў сучаснай беларускай прозе".