Национальная академия наук Беларуси

Премии академии

Премии Национальной академии наук Беларуси

В целях повышения эффективности и качества научно-исследовательских работ, стимулирования творческой активности ученых, поощрения выдающихся научных работ и изобретений, имеющих важное значение для науки и практики, а также для активизации научной работы аспирантов в 1991-1992 годах Президиум Национальной академии наук Беларуси принял решение об учреждении премий Национальной академии наук Беларуси за лучшую научную работу, лучшую научную работу молодых ученых и лучшую студенческую научную работу. С 1995 года к участию в конкурсе работ по присуждению премий приглашены не только ученые Академии наук, но и исследователи всех научных организаций и вузов Республики Беларусь. С 2016 года Президиум Академии наук проводит работу по совершенствованию премиальной системы, оптимизации количества премий за научные достижения. В результате этой работы упразднены номинации «за лучшую научную работу молодых ученых» и «за лучшую студенческую научную работу». В соответствии с новой редакцией Положения о премиях Национальной академии наук Беларуси присуждается восемь премий за лучшую научную работу в области физико-математических наук, информационных технологий, физико-технических и технических наук, химических наук и наук о Земле, биологических наук, медицинских наук, гуманитарных и социальных наук, аграрных наук (по одной премии в каждой из областей). Размер одной премии составляет 35 базовых ставок.

ПАЛАЖЭННЕ
аб прэміях Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Зацверджана пастановай Прэзідыума Акадэміі навук Беларусі ад 17.03.1995 № 26 (у рэдакцыі пастаноў Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 11.10.2016 № 44, 14.02.2017 № 8, 14.12.2018 № 69, 27.12.2019 № 69, 02.12.2020 № 48)

  ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI
 1. Прэміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (далей – прэміі НАН Беларусі) заснаваны для падтрымкі айчынных вучоных, навуковыя работы якіх атрымалі прызнанне ў Рэспубліцы Беларусь і за яе межамі, аказалі значны ўплыў на выкананне дзяржаўных праграм, спрыялі развіццю інавацыйнай дзейнасці, павышэнню эфектыўнасці эканомікі краіны, забеспячэнню харчовай бяспекі і вырашэнню задач аховы навакольнага асяроддзя і здароўя насельніцтва, а таксама для заахвочвання творчай актыўнасці і садзейнічання прафесійнаму росту маладых вучоных.
 2. Конкурс работ, вылучаных на атрыманне прэмій НАН Беларусі, праводзіцца кожны год, пачынаючы з 2017 года.
 3. Аб’яву аб чарговым конкурсе Нацыянальная акадэмія навук Беларусі даводзіць да ведама арганізацый і асоб, пералічаных у пункце 10 дадзенага Палажэння, да 1 сакавіка конкурснага года. Работы, вылучаныя на саісканне прэмій НАН Беларусі, прымаюцца да разгляду Камісіяй Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях (далей – Камісія па прэміях) да 1 кастрычніка конкурснага года. Рашэнне аб прысуджэнні прэмій НАН Беларусі прымаецца Прэзідыумам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі да 1 снежня конкурснага года на аснове рэкамендацый Камісіі па прэміях.
 4. Асобам, удастоеным прэмій НАН Беларусі, напярэдадні Дня беларускай навукі ва ўрачыстай абстаноўцы ўручаюцца ганаровыя дыпломы лаўрэатаў прэмій НАН Беларусі, падпісаныя Старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
 5. ГЛАВА 2. КОЛЬКАСЦЬ I ПАМЕР ПРЭМIЙ НАН БЕЛАРУСІ
 6. Устанаўліваецца восем прэмій НАН Беларусі з наступным размеркаваннем па галінах навукі:
  у галіне фізіка-матэматычных навук (адна прэмія);
  у галіне інфармацыйных тэхналогій (адна прэмія);
  у галіне фізіка-тэхнічных і тэхнічных навук (адна прэмія);
  у галіне хімічных навук і навук аб Зямлі (адна прэмія);
  у галіне біялагічных навук (адна прэмія);
  у галіне медыцынскіх навук (адна прэмія);
  у галіне гуманітарных і сацыяльных навук (адна прэмія);
  у галіне аграрных навук (адна прэмія).
 7. Грашовая частка кожнай прэміі НАН Беларусі складае 35 базавых ставак (прымаецца ў разлік памер базавай стаўкі, устаноўлены на дату прыняцця Прэзідыумам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі рашэння аб прысуджэнні прэмій).
  Пры прысуджэнні прэміі НАН Беларусі калектыву аўтараў грашовая частка прэміі дзеліцца пароўну паміж членамі калектыву.
 8. Выплата грашовай часткі прэмій НАН Беларусі ажыццяўляецца за кошт сродкаў, што выдзяляюцца з рэспубліканскага бюджэта на забяспячэнне статутнай дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
 9. ГЛАВА 3. ПАТРАБАВАННI ДА САІСКАЛЬНІКАЎ ПРЭМІЙ НАН БЕЛАРУСІ
 10. Саіскальнікамі прэмій НАН Беларусі могуць быць грамадзяне Рэспублікі Беларусь – асобныя вучоныя, або калектывы вучоных-саіскальнікаў прэмій (не больш 3-х чалавек), якія надрукавалі вынікі праведзеных імі даследаванняў у выглядзе манаграфіі (манаграфій), або цыкла артыкулаў у вядучых навуковых часопісах.
 11. Прэмія НАН Беларусі можа быть прысуджана вучонаму неаднаразова за новыя вынікі праведзеных ім даследаванняў, але не раней чым праз тры гады (улічваючы год вылучэння) пасля атрымання звання лаўрэата прэміі НАН Беларусі.
 12. ГЛАВА 4. ПАРАДАК ВЫЛУЧЭННЯ І АФАРМЛЕННЯ РАБОТ НА САІСКАННЕ ПРЭМІЙ НАН БЕЛАРУСІ
 13. Права вылучэння работы на атрыманне прэміі НАН Беларусі маюць акадэмікі і члены-карэспандэнты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (па сваёй спецыяльнасці), вучоныя (навукова-тэхнічныя) саветы навуковых арганізацый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Работа можа быць вылучана вучонымі (навукова-тэхнічнымі) саветамі арганізацый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі сумесна з саветамі іншых арганізацый Рэспублікі Беларусь, у тым ліку ўстаноў вышэйшай адукацыі (або іх факультэтаў). Пры гэтым адна з арганізацый вызначаецца як галаўная, іншыя – як сумежныя арганізацыі.
 14. Вылучэнне кандыдатур у аўтарскі калектыў з ліку ўсіх выканаўцаў работы адбываецца зыходзячы з ацэнкі творчага ўкладу кожнага з іх.
 15. Пры вылучэнні работы на саісканне прэміі НАН Беларусі ў Камісію па прэміях прадстаўляецца ў адным экземпляры камплект наступных дакументаў, завераных ва ўстаноўленым парадку:
  1. матывіраваная рэкамендацыя асоб ці арганізацый, пералічаных у пункце 10 дадзенага Палажэння, аб вылучэнні работы на атрыманне прэміі НАН Беларусі, з абгрунтаваннем яе значэння для навукі і практыкі;
  2. вылучаная на саісканне прэміі НАН Беларусі работа: тэматычна звязаныя паміж сабой кнігі і копіі артыкулаў, патэнтаў, матэрыялы па ўкараненні распрацовак, якія разам адлюстроўваюць вырашэнне буйной навуковай ці практычнай праблемы;
  3. анатацыя работы аб’ёмам каля трох старонак тэксту (не больш 7 000 знакаў), падпісаная аўтарамі з указаннем поўнай назвы работы, прозвішчаў, імён, імён па-бацьку, вучонай ступені, месца працы і пасады кожнага з аўтараў работы, вылучанай на саісканне прэміі НАН Беларусі;
  4. вылучаная на саісканне прэміі НАН Беларусі работа, калі яна прадстаўлена не на беларускай мове, павінна мець кароткую анатацыю на беларускай мове (поўная назва, прозвішчы, імёны, імёны па-бацьку кожнага з аўтараў работы, кароткі змест работы);
  5. звесткі аб кожным з аўтараў работы (Curriculum vitae);
  6. завераны спіс надрукаваных кожным аўтарам работ;
  7. даведка аб асабістым укладзе саіскальніка (саіскальнікаў), падпісаная ўсімі сааўтарамі работы, калі работа выканана ў сааўтарстве;
  8. ксеракопія 25, 31 – 33 старонак пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь саіскальніка (саіскальнікаў);
  9. кароткая фармуліроўка вынікаў даследавання (не больш за 450 знакаў).
 16. Вылучаная на саісканне прэміі НАН Беларусі работа павінна быць выканана і яе вынікі надрукаваны за апошнія 5 год. У асобых выпадках дапускаецца ўключэнне ў цыкл даследавання больш ранніх тэматычна звязаных з работай публікацый і іншых вынікаў даследаванняў. Аўтарэфераты і рукапісы дысертацыйных работ у цыкл работ не ўключаюцца.
 17. Вылучаная на саісканне прэміі НАН Беларусі работа разам з пералічанымі ў пункце 12 дадзенага Палажэння дакументамі, укладзеная ў папку з указаннем назвы работы і яе аўтараў і паметкай на вокладцы “На саісканне прэмій НАН Беларусі 20__ года”, да 1 кастрычніка конкурснага года прадстаўляецца на адрас: 220072, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 66, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, у Камісію НАН Беларусі па прэміях.
 18. ГЛАВА 5. РАЗГЛЯД РАБОТ, ВЫЛУЧАНЫХ НА САІСКАННЕ ПРЭМІЙ НАН БЕЛАРУСІ
 19. Работы, вылучаныя на саісканне прэмій НАН Беларусі, разглядаюцца ў два этапы.
  На першым этапе работы разглядаюцца ў секцыях Камісіі па прэміях. Секцыі накіроўваюць работы на экспертызу ў профільнае аддзяленне Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і вядучым вучоным адпаведнай спецыяльнасці. Пасля атрымання экспертных заключэнняў па ўсіх разглядаемых работах на пасяджэнні секцыі шляхам тайнага галасавання яе членаў вызначаюцца работы, якія рэкамендуюцца секцыяй да прысуджэння прэмій НАН Беларусі. Рэкамендацыі секцыі афармляюцца пратаколам.
  На другім этапе пасля абмеркавання на пасяджэнні Камісіі па прэміях шляхам тайнага галасавання яе членаў вызначаюцца работы для прысуджэння прэмій НАН Беларусі. Прапановы Камісіі па прэміях аб прысуджэнні прэмій НАН Беларусі афармляюцца пратаколам за подпісам старшыні і сакратара Камісіі па прэміях.
 20. У выпадку, калі пры галасаванні членаў Камісіі па прэміях ні адна з работ, вылучаных на саісканне прэмій НАН Беларусі па пэўнай галіне навукі, не атрымала неабходнай колькасці галасоў, лічыць, што конкурс у гэтай галіне не адбыўся.
 21. Фарміраванне персанальнага складу Камісіі па прэміях і парадак яе работы рэгулююцца Палажэннем аб Камісіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях, якое ва ўстаноўленым парадку зацвярджаецца пастановай Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
 22. Аўтар работы, прадстаўленай на саісканне прэміі НАН Беларусі, які з’яўляецца членам Камісіі па прэміях або членам яе секцыі, не мае права прымаць удзел у рабоце Камісіі па прэміях, яе секцый і не мае права знаёміцца з матэрыяламі па пытаннях прысуджэння прэмій НАН Беларусі ў годзе, у якім гэты член Камісіі вылучаны на саісканне прэміі.
 23. Прапановы Камісіі па прэміях аб прысуджэнні прэмій НАН Беларусі да 15 лістапада конкурснага года прадстаўляюцца на разгляд Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, які шляхам адкрытага галасавання прымае рашэнне аб прысуджэнні прэмій НАН Беларусі.
 24. Інфармацыя аб работах, якім прысуджаны прэміі НАН Беларусі, публікуецца ў друку.

Премии для молодых ученых Национальной академии наук Беларуси

Премии для молодых ученых Национальной академии наук Беларуси учреждены в 2019 году постановлением Президиума НАН Беларуси от 26 июня 2019 г. № 27 с целью поддержки талантливых молодых ученых Академии наук и стимулирования их творческой инициативы, а также увековечения памяти выдающихся белорусских ученых и популяризации знаний об истории белорусской науки. В систему премий для молодых ученых Национальной академии наук Беларуси входят три именные премии:

 • премия для молодых ученых имени академика Ж.И.Алфёрова в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук (присуждается 2 премии);
 • премия для молодых ученых имени академика В.Ф.Купревича в области биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук (присуждается 4 премии);
 • премия для молодых ученых имени академика В.М.Игнатовского в области гуманитарных и социальных наук (присуждается 2 премии).

 • Премии присуждаются ежегодно за отдельную научную работу или за совокупность объединенных единой тематикой работ, Соискателями премий могут быть молодые ученые в возрасте до 35 лет на 1 января конкурсного года, работающие в организациях НАН Беларуси по основному месту работы, которые опубликовали результаты проведенных ими исследований за последние 5 лет. Премии могут присуждаться как отдельным ученым, так и авторским коллективам (не более 3-х человек). Размер денежной части каждой из семи премий – 15 базовых ставок. Право выдвижения работ на соискание премий предоставлено ученым (научно-техническим) советам организаций НАН Беларуси.
  Премии для молодых ученых НАН Беларуси были учреждены взамен упраздненных премий Национальной академии наук Беларуси и Фонда поддержки образования и науки (Алфёровского фонда) для молодых ученых.

  ПАЛАЖЭННЕ
  аб прэміях для маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

  Зацверджана пастановай Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi ад 26.06.2019 № 27 (у рэдакцыі пастаноў Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 27.12.2019 № 69, 21.01.2022 № 5)

   ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI
  1. Прэміі для маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (далей – прэміі для маладых вучоных) заснаваны ў мэтах падтрымкі таленавітых маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, навуковыя работы якіх маюць важнае значэнне для фундаментальнай і прыкладной навукі, а таксама ўвекавечвання памяці выдатных беларускіх вучоных і папулярызацыі ведаў аб гісторыі беларускай навукі, фарміравання нацыянальнай самасвядомасці і патрыятызму ў моладзі.
  2. Сістэма прэмій для маладых вучоных складаецца з трох прэмій:
   прэмія імя акадэміка Ж.І.Алфёрава – прысуджаецца ў галіне фізікі, матэматыкі, інфарматыкі, фізіка-тэхнічных і тэхнічных навук (колькасць прэмій – дзве);
   прэмія імя акадэміка В.Ф.Купрэвіча – прысуджаецца ў галіне біялогіі, хіміі і навук аб Зямлі, медыцыны, аграрных навук (колькасць прэмій – чатыры);
   прэмія імя акадэміка У.М.Ігнатоўскага – прысуджаецца ў галіне гуманітарных і сацыяльных навук (колькасць прэмій – дзве).
  3. Прэміі для маладых вучоных прысуджаюцца на падставе вынікаў конкурсу, прадугледжанага дадзеным Палажэннем. Конкурс праводзіцца штогод.
  4. Прэміі для маладых вучоных прысуджаюцца за асобную навуковую працу ці за сукупнасць аб’яднаных адзінай тэматыкай работ у адпаведнай галіне.
  5. Саіскальнікамі прэмій для маладых вучоных могуць быць маладыя вучоныя ва ўзросце да 35 гадоў на 1 студзеня конкурснага года, якія працуюць у арганізацыях Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па асноўным месцы працы і надрукавалі вынікі праведзеных імі даследаванняў за апошнія 5 гадоў у выглядзе манаграфіі (манаграфій) або цыкла артыкулаў у вядучых навуковых часопісах.
   Прэміі для маладых вучоных могуць прысуджацца як індывідуальным аўтарам, так і аўтарскім калектывам, якія складаюцца не больш чым з трох чалавек.
  6. Аб’ява аб правядзенні конкурсу навуковых работ, вылучаных на саісканне прэмій для маладых вучоных, да 30 мая конкурснага года даводзіцца да ведама арганізацый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, публікуецца ў газеце “Навука” і размяшчаецца на афіцыйным інтэрнэт-сайце Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
  7. Рашэнне аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных прымаецца Прэзідыумам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі да 15 снежня конкурснага года на аснове рэкамендацый Камісіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях (далей – Камісія па прэміях).
  8. Асобам, удастоеным прэмій для маладых вучоных, ва ўрачыстай абстаноўцы ўручаюцца дыпломы лаўрэатаў адпаведных прэмій для маладых вучоных, аформленыя на беларускай мове і падпісаныя Старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Дыплом уручаецца кожнаму з лаўрэатаў, членаў аўтарскага калектыву.
  9. Грашовая частка кожнай з прэмій для маладых вучоных (агульная колькасць прэмій – восем) складае 15 базавых ставак. Пры вылічэнні памеру прэміі прымаецца ў разлік памер базавай стаўкі, устаноўлены на дату прыняцця пастановы Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных. Пры прысуджэнні прэміі калектыву аўтараў грашовая частка прэміі дзеліцца пароўну паміж членамі калектыву.
  10. Выплата грашовай часткі прэмій для маладых вучоных ажыццяўляецца за кошт сродкаў, што выдзяляюцца з рэспубліканскага бюджэту на забеспячэнне статутнай дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
  11. ГЛАВА 2. ПАРАДАК ВЫЛУЧЭННЯ І АФАРМЛЕННЯ РАБОТ НА САІСКАННЕ ПРЭМІЙ ДЛЯ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ
  12. Права вылучэння работ на саісканне прэмій для маладых вучоных маюць вучоныя (навукова-тэхнічныя) саветы арганізацый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
  13. Вылучэнне кандыдатур у аўтарскі калектыў з ліку ўсіх выканаўцаў работы адбываецца зыходзячы з ацэнкі творчага ўкладу кожнага з іх.
  14. Пры вылучэнні работ на саісканне прэмій для маладых вучоных у Камісію па прэміях прадстаўляецца ў адным экзэмпляры камплект наступных дакументаў, завераных ва ўстаноўленым парадку:
   суправаджальны ліст на бланку арганізацыі аб вылучэнні работы на саісканне адпаведнай прэміі для маладых вучоных;
   выпіска з пратакола пасяджэння вучонага (навукова-тэхнічнага) савета арганізацыі з матываванай рэкамендацыяй работы на атрыманне адпаведнай прэміі для маладых вучоных і абгрунтаваннем яе значэння для навукі і практыкі;
   вылучаная на саісканне прэміі для маладых вучоных работа: асобная навуковая праца або тэматычна звязаныя паміж сабой кнігі і копіі артыкулаў, патэнтаў, матэрыялаў па ўкараненні распрацовак, якія разам адлюстроўваюць вырашэнне навуковай ці практычнай праблемы. Аўтарэфераты і рукапісы дысертацыйных работ у цыкл навуковых работ не ўключаюцца;
   анатацыя работы аб’ёмам каля трох старонак тэксту, падпісаная аўтарам (аўтарамі) з указаннем поўнай назвы работы, прозвішчаў, імён, імён па-бацьку, вучонай ступені, месца працы і пасады кожнага з аўтараў работы, вылучанай на атрыманне прэміі для маладых вучоных;
   вылучаная на саісканне прэміі для маладых вучоных работа, калі яна прадстаўлена не на беларускай мове, павінна мець кароткую анатацыю на беларускай мове аб’ёмам не больш адной старонкі тэксту (поўная назва работы, прозвішчы, імёны, імёны па-бацьку кожнага з аўтараў работы, кароткі змест работы);
   звесткі аб аўтары (кожным з аўтараў) работы (Curriculum vitae);
   завераны спіс надрукаваных аўтарам (кожным з аўтараў) работ;
   даведка аб асабістым укладзе саіскальніка (саіскальнікаў), падпісаная ўсімі суаўтарамі работы, калі работа выканана ў суаўтарстве;
   ксеракопія 25, 31–33 старонак пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь саіскальніка (саіскальнікаў);
   кароткая фармуліроўка вынікаў даследавання (не больш за 450 знакаў).
  15. Вылучаная на саісканне прэмій для маладых вучоных работа разам з пералічанымі ў пункце 13 дадзенага Палажэння дакументамі, укладзеная ў папку з указаннем назвы работы і яе аўтараў і паметкай на вокладцы “На саісканне прэміі для маладых вучоных імя____________ 20__ года”, да 1 кастрычніка конкурснага года прадстаўляецца ў Камісію па прэміях па адрасе: 220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66.
  16. ГЛАВА 3. РАЗГЛЯД РАБОТ, ВЫЛУЧАНЫХ НА САІСКАННЕ ПРЭМІЙ ДЛЯ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ
  17. Работы, вылучаныя на саісканне прэмій для маладых вучоных, разглядаюцца на пасяджэнні Камісіі па прэміях у адпаведнасці з рэгламентам, устаноўленым Палажэннем аб Камісіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях, зацверджаным пастановай Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 28 лістапада 2002 г. № 378.
  18. Работы, вылучаныя на саісканне прэмій для маладых вучоных, разглядаюцца ў два этапы.
   На першым этапе работы разглядаюцца ў секцыях Камісіі па прэміях. Секцыі накіроўваюць работы на экспертызу вядучым вучоным адпаведнай спецыяльнасці. Пасля атрымання экспертных заключэнняў (не менш аднаго па кожнай рабоце) па ўсіх разглядаемых работах на пасяджэнні секцыі шляхам тайнага ці адкрытага галасавання яе членаў вызначаюцца работы, якія рэкамендуюцца секцыяй да прысуджэння прэмій для маладых вучоных. Рэкамендацыі секцыі афармляюцца пратаколам.
   На другім этапе пасля абмеркавання на пасяджэнні Камісіі па прэміях шляхам тайнага ці адкрытага галасавання яе членаў вызначаюцца работы для прысуджэння прэмій для маладых вучоных. Рэкамендацыі Камісіі па прэміях аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных афармляюцца пратаколам за подпісам старшыні і сакратара Камісіі па прэміях.
  19. Аўтар работы, прадстаўленай на саісканне прэміі для маладых вучоных, які з’яўляецца членам Камісіі па прэміях або членам яе секцыі, не мае права прымаць удзел у рабоце Камісіі па прэміях, яе секцый і не мае права знаёміцца з матэрыяламі па пытаннях прысуджэння прэмій для маладых вучоных у годзе, у якім гэты член Камісіі вылучаны на саісканне прэміі.
  20. Рэкамендацыі Камісіі па прэміях аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных да 15 лістапада конкурснага года прадстаўляюцца на разгляд Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, які шляхам адкрытага галасавання прымае рашэнне аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных.
  21. Інфармацыя аб работах, якім прысуджаны прэміі для маладых вучоных, публікуецца ў газеце “Навука” і размяшчаецца на афіцыйным інтэрнэт-сайце Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

  Специальная премия Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси

  Специальная премия Председателя Президиума НАН Беларуси учреждена в 2021 году в целях поощрения за выдающиеся результаты научных исследований, открытия и достижения в области фундаментальных и прикладных научных исследований, существенно обогатившие отечественную науку и имеющие важное значение для развития научных школ Республики Беларусь, разработку наукоемких образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие страны.
  Периодичность присуждения Специальной премии не установлена – она может присуждаться по итогам календарного года либо в течение года за полученный выдающийся научный результат, открытие или достижение в области фундаментальных и прикладных научных исследований.
  Специальная премия может присуждаться: отдельным ученым, работающим в организациях НАН Беларуси; авторским коллективам ученых, работающих в организациях НАН Беларуси (количество лиц, входящих в авторский коллектив, не ограничено); организациям НАН Беларуси; структурным подразделениям организаций НАН Беларуси. Размер денежной части Специальной премии эквивалентен 1000 долларов США.

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о Специальной премии Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси

  Утверждено постановлением Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси от 26 февраля 2021 г. № 79

  1. Специальная премия Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси (далее – Специальная премия) учреждена в целях поощрения за выдающиеся результаты научных исследований, открытия и достижения в области фундаментальных и прикладных научных исследований, существенно обогатившие отечественную науку и имеющие важное значение для развития научных школ Республики Беларусь, разработку наукоемких образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие страны.
   Учреждение Специальной премии будет способствовать росту творческой активности ученых Национальной академии наук Беларуси.
  2. Специальная премия может присуждаться по итогам календарного года либо в течение года за полученный выдающийся научный результат, открытие или достижение в области фундаментальных и прикладных научных исследований.
   Решение о целесообразности проведения конкурса на соискание Специальной премии принимает Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси при наличии оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения.
  3. Специальная премия может присуждаться:
   отдельным ученым, работающим в организациях Национальной академии наук Беларуси;
   авторским коллективам ученых, работающих в организациях Национальной академии наук Беларуси (количество лиц, входящих в авторский коллектив, не ограничено);
   организациям Национальной академии наук Беларуси;
   структурным подразделениям организаций Национальной академии наук Беларуси.
  4. Включение номинантов в авторский коллектив производится исходя из оценки творческого вклада каждого из них.
  5. Размер денежной части Специальной премии эквивалентен 1000 долларов США (сумма в белорусских рублях, подлежащих выплате, определяется по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения о присуждении Специальной премии).
   При присуждении Специальной премии авторскому коллективу денежная часть распределяется согласно внесенному вкладу между всеми членами авторского коллектива на основании письменного предложения, завизированного всеми членами авторского коллектива.
   При присуждении Специальной премии организации Национальной академии наук Беларуси либо структурному подразделению организации денежная часть перечисляется на расчетный счет организации и используется по решению руководителя награжденной организации (структурного подразделения) на премирование работников, внесших определяющий вклад в работу, за которую присуждена Специальная премия, либо на иные цели.
  6. Выплата денежной части Специальной премии осуществляется за счет средств централизованного фонда Национальной академии наук Беларуси.
  7. Предложения Председателю Президиума Национальной академии наук Беларуси о целесообразности присуждения Специальной премии вносят заместители Председателя Президиума и главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси на основании годовых отчетов организаций Национальной академии наук Беларуси, представляемых ежегодно в установленном порядке для подготовки отчета о деятельности Национальной академии наук Беларуси в календарном году, а также в течение года – по результатам выполнения заданий государственных программ научных исследований и инновационных проектов, решения важных научных и научно-технических задач, стоящих перед Национальной академией наук Беларуси.
   В исключительных случаях предложения о целесообразности присуждения Специальной премии могут вносить академики-секретари отделений и руководители научных организаций Национальный академии наук Беларуси.
  8. На соискание Специальной премии представляются впервые полученные либо завершенные результаты научной и инновационной деятельности ученых и научных коллективов, работающих в области фундаментальных и прикладных научных исследований, оформленные в виде:
   публикаций;
   инновационных разработок.
  9. Результаты научной деятельности ученых, представляемые на соискание Специальной премии, должны соответствовать следующим критериям:
   полученная принципиально новая научная информация впервые опубликована в виде книжного издания (главы в монографии) либо статьи в издании, имеющем высокий импакт-фактор, и имеет важное значение для прогресса отечественной и мировой науки, будет оказывать существенное влияние на развитие экономики страны, решение социальных, экологических и других проблем;
   на основе результатов исследований создан объект новой техники (способ, технологический процесс и т.д.).
  10. После внесения предложения о целесообразности присуждения Специальной премии приказом Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси создается комиссия из числа независимых экспертов профильного отделения Национальной академии наук Беларуси.
   Решение комиссии о присуждении Специальной премии принимается тайным голосованием и вносится на рассмотрение бюро профильного отделения Национальной академии наук Беларуси. Решение комиссии носит рекомендательный характер.
  11. Решение бюро профильного отделения Национальной академии наук Беларуси о присуждении (неприсуждении) Специальной премии вместе с аннотацией и другими документами, характеризующими работу, вносится на рассмотрение Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси и носит рекомендательный характер.
  12. Решение о присуждении Специальной премии принимается приказом Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси.
  13. Лауреатам Специальной премии вручаются дипломы.
   Дипломы лауреатов оформляются на белорусском языке и подписываются Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси.
   Дипломы лауреатов вручаются в торжественной обстановке Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси.
  14. Информация о лауреатах Специальной премии публикуется на официальном интернет-сайте Национальной академии наук Беларуси и в газете «Навука».

  Премии академий наук Украины, Беларуси и Молдовы

  С целью активизации сотрудничества между учеными Национальной академии наук Беларуси, Национальной академии наук Украины и Академии наук Молдовы руководители этих академий на заседании 4 мая 1994 г. в г. Кишиневе (Молдова), приняли решение об учреждении Премий академий наук Украины, Беларуси и Молдовы (PASBMU). Премии присуждаются с целью развития межакадемического сотрудничества ученых, поощрения за крупные научные достижения, полученные в ходе выполнения совместных научных исследований или совместной разработки научной проблемы. В период с 1996 по 2001 годы премии присуждались ежегодно, с 2001 по 2017 годы – раз в два года. Начиная с 2018 года премии присуждаются один раз в три года по результатам конкурсного отбора совместным решением академий наук Украины, Беларуси и Молдовы. Присуждаются три премии: в области естественных наук (одна), технических наук (одна), гуманитарных и общественных наук (одна). В конкурсе работ на соискание премий могут принимать участие коллективы авторов, работающих в академиях наук Украины, Беларуси и Молдовы.

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о премиях академий наук Украины, Беларуси и Молдовы за выдающиеся научные результаты, полученные при выполнении совместных научных исследований

  Утверждено Президентом Национальной академии наук Украины академиком НАН Украины Патоном Б.Е., Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси академиком НАН Беларуси Гусаковым В.Г., Президентом Академии наук Молдовы академиком АН Молдовы Дука Г.Г.

  июль 2017 г.

  1. В соответствии с решением Совещания президентов академий наук Украины, Беларуси и Молдовы от 4 – 5 мая 1994 г. (г. Кишинев) с целью развития межакадемического сотрудничества ученых за крупные научные достижения, полученные в ходе выполнения совместных научных исследований или совместной разработки научной проблемы, с 1996 г. присуждаются премии президентов академий наук Украины, Беларуси и Молдовы, именуемые с 2005 г. премиями академий наук Украины, Беларуси и Молдовы (далее – премии).
  2. Премия состоит из долей в национальной валюте Украины, Беларуси и Молдовы. Размер каждой из них определяется президиумом соответствующей академии наук.
  3. Премии присуждаются один раз в три года по результатам конкурсного отбора совместным решением академий наук Украины, Беларуси и Молдовы. При этом присуждаются три премии: в области естественных наук (одна), технических наук (одна), гуманитарных и общественных наук (одна).
  4. В конкурсе работ на соискание премий могут принимать участие коллективы авторов, работающих в академиях наук Украины, Беларуси и Молдовы.
   Граждане Украины, Беларуси и Молдовы, которые не работают в системе академий наук Украины, Беларуси и Молдовы, могут быть включены в коллектив претендентов, работа которого выдвигается на соискание премий.
   Коллектив, выдвинутый на соискание премии, должен обязательно включать представителей всех трех академий наук, но его состав не должен превышать шести человек. При этом количество участников совместных исследований с украинской, белорусской и молдавской стороны может быть неодинаковым.
   Не допускается включение в коллектив лиц, вошедших в другой авторский коллектив, выдвинутый на соискание премии государственного значения или академии наук, а также лиц, которые были ранее отмечены премией академий наук Украины, Беларуси и Молдовы.
  5. Результаты научных исследований, выдвигаемых на соискание премии, должны быть опубликованы в печати. Срок от опубликования научных трудов до выдвижения их на соискание премии должен составлять не менее 6-ти месяцев, но не более пяти лет после их опубликования.
  6. На соискание премии не выдвигаются работы, за которые их исполнители уже были удостоены государственных наград, премий государственного значения или академий наук.
  7. Организация проведения конкурса работ, выдвигаемых на соискание премий, поочередно возлагается на каждую из трех академий наук (далее именуется академия наук – организатор).
  8. Объявление о конкурсе на соискание премий один раз в три года доводится академией наук – организатором до сведения другим академиям наук. Президиумы академий наук информируют свои научные учреждения об условиях и сроках проведения конкурса.
  9. Право выдвижения работ на соискание премий предоставляется академикам и членам-корреспондентам, ученым советам учреждений академий наук Украины, Беларуси и Молдовы.
  10. Порядок выдвижения работ на соискание премий, а также порядок проведения конкурса этих работ устанавливается академией наук – организатором по согласованию с другими академиями наук.
  11. Лицам, удостоенным премии, на общем собрании их академии наук или на заседании ее президиума, вручается диплом, образец которого согласовывается академиями наук Украины, Беларуси и Молдовы.
  12. При присуждении премии денежная ее часть делится поровну между соавторами каждой академии наук и выплачивается той академией наук, в которой они работают.
   Граждане Украины, Беларуси и Молдовы, которые не работают в системе академий наук, могут получать денежные части премии, которые выплачиваются той академией наук, от которой они стали лауреатами премии.
  13. Диплом лауреата премии, который умер, отсылается его семье (или передается ей) навечно. Невыплаченная денежная часть премии переходит по наследству в установленном порядке.
  14. Все материалы и документы по организации и проведению конкурса, дипломы лауреата премии готовятся на русском языке академией наук – организатором.
  15. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по взаимной договоренности академий.
  16. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения президентами академий наук Украины, Молдовы и председателем Президиума НАН Беларуси.

  Премии академий наук России и Беларуси

  27 апреля 2007 г. на совместном заседании президиумов Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси в г. Москве (Российская Федерация) было принято решение о целесообразности учреждения премии РАН и НАН Беларуси за выдающиеся научные результаты, полученные при выполнении совместных исследований, которые имеют важное научное и практическое значение. В 2008 году постановлением Президиума НАН Беларуси от 12 января 2008 г. № 6 и постановлением Президиума РАН от 8 апреля 2008 г. № 203 было утверждено положение об этой премии. На очередном совместном заседании президиумов РАН и НАН Беларуси, которое состоялось 15 апреля 2011 г. в г. Минске (Республика Беларусь), была утверждена новая редакция положения о премии, согласно которой присуждается три премии: в области естественных; технических; гуманитарных и социальных наук. Размер каждой премии устанавливается равным 10 000 долларов США. В конкурсе на соискание премий могут участвовать российские и белорусские ученые, которые являются гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь и работают в научных организациях РАН и НАН Беларуси.

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о премиях, присуждаемых Российской академией наук и Национальной академией наук Беларуси за выдающиеся научные результаты, полученные в ходе совместных исследований

  Утверждено постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси от 16 апреля 2021 г. № 12 и постановлением Президиума Российской академии наук от 8 июня 2021 г. № 106

   I. Общие положения
  1. В целях поощрения российских и белорусских ученых за наиболее значимые результаты, полученные при проведении совместных работ и имеющие важное научное и практическое значение, Российская академия наук (далее – РАН) и Национальная академия наук Беларуси (далее – НАН Беларуси) присуждают в соответствии с настоящим Положением три премии в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук.
   В конкурсе на соискание премий могут участвовать только ученые, которые работают в научных организациях и вузах Российской Федерации и научных организациях НАН Беларуси.
  2. Конкурсы проводятся один раз в три года. Результаты конкурса работ на соискание премий утверждаются президиумами обеих академий, вручение премий производится в четвертом квартале последнего года трехлетнего периода.
  3. На конкурс могут быть представлены работы или серии совместных работ, выполненные коллективом ученых из научных организаций и вузов Российской Федерации и научных организаций НАН Беларуси. Число участников, выдвигаемых на конкурс, не должно превышать трех человек с каждой стороны, при этом количество участников совместных исследований с российской и белорусской стороны может быть неодинаковым.
  4. Размер премиального фонда премий РАН и НАН Беларуси составляет 30 000 долларов США.
   Размер одной премии устанавливается равным 10 000 долларов США. Половину этой суммы РАН выплачивает российским участникам, вторую половину суммы выплачивает своим лауреатам НАН Беларуси. Денежная часть премии делится поровну между соавторами работы каждой из стран.
   Денежная часть членам авторского коллектива – резидентам Российской Федерации выплачивается в российских рублях. Сумма в российских рублях, подлежащих выплате, определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения о присуждении премий.
   Денежная часть членам авторского коллектива – резидентам Республики Беларусь выплачивается в белорусских рублях. Сумма в белорусских рублях, подлежащих выплате, определяется по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения о присуждении премий.
   Ученые, удостоенные премий, получают дипломы, подписанные президентом РАН и Председателем Президиума НАН Беларуси, которые вручаются на общих собраниях или на заседаниях президиумов обеих академий.
  5. II. Выдвижение работ на соискание премий РАН и НАН Беларуси
  6. Информацию о проведении очередного конкурса академии публикуют в своих информационных периодических изданиях до 15 мая конкурсного года.
  7. Право выдвижения работ на соискание премий предоставляется научным организациям и вузам Российской Федерации и научным организациям НАН Беларуси, а также академикам и членам-корреспондентам обеих академий по их специальности.
  8. Работы (циклы совместных публикаций, разработок, изобретений), представляемые на конкурс в соответствии со сроком, указанном в объявлении о конкурсе, должны одновременно направляться в президиумы двух академий с пометкой «На соискание премии РАН и НАН Беларуси» с указанием области наук.
   К комплекту совместных публикаций, представляемых в трех экземплярах, прилагаются:
   аннотация, подписанная авторами, характеризующая выдвигаемую на конкурс работу, ее значимость;
   выписка из протокола заседания ученого (научно-технического) совета научного учреждения или вуза о выдвижении или рекомендация академика либо члена-корреспондента академий, включающая аргументированную оценку результатов совместных исследований, их значение для науки и практики;
   копии технической документации и других материалов, свидетельствующих о важности полученных результатов;
   сведения об организациях-партнерах и условиях сотрудничества;
   сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, краткая научная биография (Curriculum Vitae), место работы, должность, информация о вкладе каждого из авторов в совместную работу.
  9. III. Рассмотрение работ комиссией экспертов
  10. Научная оценка всех поступивших на конкурс работ и рекомендация кандидатов для присуждения премий производятся комиссиями экспертов РАН и НАН Беларуси, учрежденными при президиумах двух академий. Состав комиссий экспертов каждая академия определяет самостоятельно.
  11. Порядок голосования и соотношение голосов, необходимое для принятия решения, каждая академия устанавливает самостоятельно.
  12. Члены комиссий экспертов, являющиеся соискателями премии, не имеют права участвовать в рецензировании, обсуждении и голосовании представленных на конкурс работ; они автоматически выбывают из состава комиссий до следующего конкурса, а на их место на время проведения данного конкурса назначаются новые члены комиссий.
  13. Каждую представленную на конкурс работу комиссии экспертов направляют на экспертизу не менее чем двум рецензентам – ведущим специалистам в соответствующей области науки.
  14. Председатели комиссий экспертов РАН и НАН Беларуси не позднее, чем за три месяца до срока присуждения премий, взаимно обмениваются информацией о всех поступивших на конкурс работах.
  15. Предложения комиссий экспертов РАН и НАН Беларуси обсуждаются на заседании Российско-Белорусской комиссии по межакадемическим премиям, состоящей из восьми членов (по четыре представителя от каждой академии). Из числа четырех членов двусторонней комиссии каждая академия назначает секретаря соответствующей части двусторонней комиссии. Секретари принимают участие в заседаниях двусторонней комиссии с правом совещательного голоса. Российско-Белорусская комиссия имеет право приглашать на свои заседания в качестве экспертов специалистов в различных областях науки.
  16. Российско-Белорусская комиссия проводит заседание не позднее 15 ноября конкурсного года, поочередно в России и Беларуси. Обязанности председателя на заседании двусторонней комиссии выполняет представитель принимающей академии. Решение принимается простым большинством голосов в ходе открытого голосования членов двусторонней комиссии, присутствующих на заседании.
  17. Российско-Белорусская комиссия не позднее 1 декабря конкурсного года представляет свои предложения президиумам обеих академий, которые принимают окончательное решение о присуждении премий.
  18. IV. Заключительные положения
  19. Постановления президиумов РАН и НАН Беларуси о присуждении премий, сведения о лауреатах и краткая информация о премированных работах публикуются на официальных сайтах РАН и НАН Беларуси, а также в информационных периодических изданиях обеих академий (журнале «Вестник Российской академии наук» и газете «Поиск», журнале «Наука и инновации» и газете «Навука» Национальной академии наук Беларуси).
  20. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по взаимной договоренности академий; все изменения и дополнения должны быть зафиксированы в письменной форме.
  21. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения президиумами обеих академий и действует в течение шести лет. Его действие будет автоматически продлеваться на следующие шестилетние периоды, если ни одна из академий не заявит о своем желании денонсировать его путем письменного уведомления за шесть месяцев до истечения соответствующего срока.

  Премия имени академика В.А.Коптюга

  Премия названа в честь выдающегося ученого, академика, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения РАН, иностранного члена Национальной академии наук Беларуси Валентина Афанасьевича Коптюга. Премия учреждена с целью поощрения исследователей Республики Беларусь и Российской Федерации за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных научных исследований в рамках межгосударственных программ, а также за совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики. Премия присуждается от имени Национальной академии наук Беларуси и Сибирского отделения РАН ежегодно, начиная с 1999 года, президиумами НАН Беларуси и СО РАН поочередно.

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о премии имени академика В.А.Коптюга,присуждаемой Национальной академией наук Беларуси и Сибирским отделением Российской академии наук

  (в редакции постановления Президиума Национальной академии наук Беларуси от 23 июля 2019 г. № 38 и постановления Президиума Сибирского отделения Российской академии наук от 27 июня 2019 г. № 229)

  I. Общие положения

  Премия имени выдающегося ученого, академика Валентина Афанасьевича Коптюга, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения РАН, иностранного члена Национальной академии наук Беларуси, учреждена с целью поощрения исследователей Республики Беларусь и Российской Федерации за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных научных исследований в рамках межгосударственных программ, а также за совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики.
  Премия от имени Национальной академии наук Беларуси и Сибирского отделения РАН присуждается ежегодно, начиная с 1999 года, президиумами НАН Беларуси и СО РАН поочередно и в порядке, определенном настоящим Положением.
  Премия присуждается за лучшую совместную научную работу, открытие или изобретение, а также за серию совместных научных работ по единой тематике, имеющих большое научное или практическое значение, выполненных в рамках согласованных договором о сотрудничестве НАН Беларуси и СО РАН направлений. За совместные работы, выполненные вне рамок договора о сотрудничестве, премия присуждается в исключительных случаях.
  Размер премии эквивалентен 5000 долларов США. Денежная часть премии делится поровну между соавторами работы.
  Премия выплачивается Национальной академией наук Беларуси членам авторского коллектива – резидентам Республики Беларусь в белорусских рублях. Сумма в белорусских рублях, подлежащих выплате, определяется по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения о присуждении премии.
  Премия выплачивается Сибирским отделением РАН членам авторского коллектива – резидентам Российской Федерации в российских рублях. Сумма в российских рублях, подлежащих выплате, определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения о присуждении премии.
  На соискание премии могут быть представлены совместные работы, завершенные или опубликованные в течение трех лет, предшествовавших году присуждения премий. При представлении совместных работ выдвигаются лишь ведущие авторы в коллективе не более 10 человек. При этом в коллективных работах каждая страна должна быть представлена не менее, чем двумя учеными.
  Разделение премии между двумя и более представленными работами не допускается.

  II. Организация конкурсов

  Присуждение премии имени академика В.А.Коптюга приурочивается к его дню рождения – 9 июня. О предстоящем конкурсе Национальная академия наук Беларуси и Сибирское отделение РАН ежегодно дают объявления в газетах "Навука" и "Наука в Сибири" не позднее 1 января очередного года. Конкурс, не проведенный в сроки, считается несостоявшимся и перенесению не подлежит.
  Право выдвижения кандидатов на соискание премии представляется: академикам и членам-корреспондентам, работающим в Национальной академии наук Беларуси или в Сибирском отделении РАН; ученым советам научных учреждений НАН Беларуси и СО РАН; проблемным научным советам НАН Беларуси и объединенным ученым советам (ОУС) СО РАН по направлениям науки, ученым советам высших учебных заведений; научно-техническим советам государственных комитетов, министерств, ведомств Республики Беларусь; техническим советам промышленных предприятий, конструкторским бюро регионов Сибири.
  Организации или отдельные лица, выдвинувшие кандидата на соискание премии, обязаны не позднее, чем за три месяца до даты присуждения представить в президиумы НАН Беларуси или СО РАН с надписью "на соискание премии имени академика В.А.Коптюга" следующие документы:

 • мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, обоснование ее значения для развития науки и народного хозяйства;
 • оригинал опубликованной научной работы (серии работ), материалы научного открытия или изобретения – в трех экземплярах;
 • сведения об авторах – Curriculum-vitae на каждого.
 • III. Порядок рассмотрения работ в экспертных комиссиях

  Научная оценка всех поступивших на конкурс работ и рекомендации кандидатов для присуждения премии производятся экспертными комиссиями, роль которых выполняют бюро отделений НАН Беларуси или объединенные ученые советы СО РАН по соответствующим направлениям науки.
  Каждая поступившая на конкурс работа изучается членами экспертных комиссий на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, после чего работы направляются на отзыв не менее чем двум ведущим специалистам в соответствующей области. По получении отзывов работы обсуждаются в экспертных комиссиях, после чего все работы, соответствующие условиям конкурса, включаются в бюллетени для тайного голосования.
  Экспертные комиссии правомочны принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава членов комиссии. Работы представляются на следующий этап конкурса, если они получили простое большинство голосов списочного состава членов комиссии.
  Члены экспертных комиссий, являющиеся соискателями премии, не имеют права участия в рецензировании, обсуждении и голосовании по всем рассматриваемым работам. Они автоматически выбывают из состава комиссий до следующего конкурса.

  IV. Утверждение результатов конкурса

  Экспертные комиссии представляют материалы о проведении конкурса на рассмотрение президиумов НАН Беларуси или СО РАН не позднее, чем за месяц до установленной даты присуждения премии. Материалы должны включать: протокол заседания экспертной комиссии, протокол счетной комиссии; список работ, представленных на конкурс; все представленные на конкурс работы, рецензии на них, сведения об авторах. Перед обсуждением рекомендаций экспертных комиссий проверяется соблюдение настоящего Положения, и в случае нарушения условий конкурса материалы возвращаются в экспертные комиссии для нового рассмотрения.
  Президиумы НАН Беларуси или СО РАН обсуждают выдвинутые экспертными комиссиями работы и кандидатуры для присуждения премии.
  Решения президиумов по указанному вопросу принимаются тайным голосованием. В бюллетени для тайного голосования включаются только те работы и кандидатуры, которые выдвинуты экспертной комиссией.
  Решения считаются принятыми, если за них голосовало простое большинство членов соответствующего Президиума, присутствующих на заседании.
  Докладчиками на заседаниях Президиума являются председатели экспертных комиссий или замещающие их лица.
  Работы, за которые премия не присуждена, возвращаются соискателям.

  V. Вручение дипломов о присуждении премий

  Лицам, удостоенным премии, выдается диплом, подписанный Председателем Президиума НАН Беларуси и Председателем Сибирского отделения РАН, выполненный с применением алюминотипии, и настольная медаль, которые вручаются на годичном Общем собрании членов академии наук проводившей конкурс стороны.
  Денежное содержание премии выплачивается лауреатам из соответствующих фондов Сибирского отделения РАН и средств республиканского бюджета, выделяемых на обеспечение уставных функций Национальной академии наук Беларуси.

  За Национальную академию наук Беларуси
  президент академик А.П.Войтович
  За Сибирское отделение Российской академии наук
  вице-президент РАН, председатель СО РАН академик Н.Л.Добрецов

  25 июня 1998 г.