Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Прэміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Лаўрэаты прэмій 1999 г. за лепшую навуковую работу

Уласаў Р.А., Грабчыкаў А.С., Доктараў Я.У., Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанава НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Дынамічныя і статыстычныя заканамернасці распаўсюджвання аптычных імпульсаў у нелінейных асяроддзях".
Бернік В.І., Інстытут матэматыкі НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Дыяфантавы прыбліжэнні на мнагастайнасцях малой размернасці".
Камароў У.С., Інстытут агульнай і неарганічнай хіміі НАН Беларусі
 • За манаграфію "Тэорыя, сінтэз, структура і ўласцівасці атрымліваемых адсарбентаў".
Кузняцоў У.А., Інстытут геалагічных навук НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Геахімія рачных далін: тэарэтычныя і практычныя аспекты даследаванняў".
Рупасава Ж.А., Ігнаценка В.А., Васілеўская Т.І., Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Развіццё, метабалізм і біяхімічны састаў раслін сямейства "Бруснічныя" пры інтрадукцыі ў Беларусь".
Кільчэўскі А.У., Хатылёва Л.У., Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія, г. Горкі
 • За цыкл работ "Распрацоўка прынцыпаў і метадаў экалагічнай селекцыі раслін".
Вінаградаў У.В., Інстытут біяхіміі НАН Беларусі
 • За цыкл работ па фундаментальных аспектах адаптацыі (стрэсу).
Семяненя І.М., Інстытут фізіялогіі НАН Беларусі
 • За распрацоўку эксперыментальных мадэлей субфебрылітэту і вывучэнне механізмаў такога парушэння тэрмарэгуляцыі.
Анісовіч Г.А., Маруковіч Я.І., Беўза У.Ф., Інстытут техналогіі металаў НАН Беларусі
 • За цыкл работ па тэарэтычных асновах фарміравання адлівак.
Ванцэвіч У.У., Высоцкі М.С., Гілелес Л.Х., Навуковы цэнтр праблем механікі машын НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Мабільныя транспартныя машыны. Узаемадзеянне з асяроддзем функцыянавання".
Бандарчык В.К., Лакотка А.І., Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі
 • За манаграфіі па праблеме "Этнічная спецыфіка культуры беларусаў" -- Беларусы. Гісторыя этналагічнага вывучэння (аўтар Бандарчык В.К.); Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры (аўтар Лакотка А.І.).
Данілаў А.М., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За манаграфіі "Пераходнае грамадства: праблемы сістэмнай трансфармацыі" і "Улада і грамадства: пошук новай гармоніі".

Лаўрэаты прэмій 1999 г. за лепшую навуковую работу маладых вучоных

Фірсаў А.А., Мазырскі педагагічны універсітэт імя Н.К. Крупскай
 • За цыкл артыкулаў па галаграфіі ў фотарэфрактыўных крышталях.
Локаць І.П., Інстытут біяарганічнай хіміі НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Алкіл(ацыл)вытворныя тэтрагідра- і 3,4-дыгідра-2H-піран-2,4-дыёнаў у сінтэзе біямалекул і іх аналагаў".
Гурло А.Ч., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За цыкл работ "Дэтэктыраванне газаў-акісляльнікаў (NO2 і O3) танкаплёначнымі паўправадніковымі сэнсарамі на аснове In2O3 i In2O3-MoO3".
Шчэрбін Д.Р., Інстытут фотабіялогіі НАН Беларусі
 • За цыкл работ " Фасфарэсцэнтны аналіз прадуктаў перакіснага акіслення ліпідаў in vitro i in situ".
Караткевіч С.В., Інстытут механікі металапалімерных сістэм імя В.А.Белага НАН Беларусі
 • За цыкл работ "Тэмпературныя эфекты і кантактная праводнасць пры межавай змазцы".
Валодзіна Т.В., Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі
 • За даследаванне семантыкі рытуалаў і сімвалаў у духоўнай спадчыне беларусаў.

Лаўрэаты прэмій 1999 г. за лепшую навуковую работу студэнтаў

Мазанік А.В., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За цыкл публікацый "Электронныя і дыфузійныя працэсы на буйнамаштабных дэфектах у паўправадніках".
Іваноў Д.А., Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанава НАН Беларусі
 • За цыкл публікацый "Нелінейная трансфармацыя шумавых уласцівасцей шматмодавага выпраменьвання АІГ: Nd3+-лазера".
Калош М.І., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За цыкл публікацый "Эфектыўныя ацэнкі ў метрычнай тэорыі дыяфантавых прыбліжэнняў".
Рацько А.А., Беларускі дзяржаўны універсітэт
 • За дыпломны праект "Даследаванне электрахімічных характарыстык іонаселектыўных электродаў на аснове металапарфірынаў".
Кухарэнка В.А., Беларуская дзяржаўная палітэхнічная акадэмія
 • За курсавы праект "Прапановы па комплексным экалагічным падыходзе пры праектаванні жылых і грамадскіх пабудоў".
Сальнікава Ю.Я., Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Фр.Скарыны
 • За навуковы праект "Трагічнасць эпохі ў сучаснай беларускай прозе".