Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Конкурсы акадэміі

Конкурсныя мерапрыемствы, якія праводзяцца НАН Беларусі

Рэспубліканская дошка Гонару заснавана ў 1999 годзе Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 верасня 1999 г. № 573 «Аб Рэспубліканскай дошцы Гонару». Гэтым жа Указам зацверджана Палажэнне аб Рэспубліканскай дошцы Гонару. Намінацыя для навуковых арганізацый была ўведзена ў 2005 годзе Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 жніўня 2005 г. № 378.
У цяперашні час колькасць месцаў на Рэспубліканскай дошцы Гонару – 73, у тым ліку для навуковых арганізацый – 4. Згодна з Палажэннем прэтэндэнтаў сярод навуковых арганізацый для занясення на Рэспубліканскую дошку Гонару вызначаюць Нацыянальная акадэмія навук Беларусі сумесна з Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях. Конкурс сярод навуковых арганізацый праводзіцца на падставе інструкцыі аб парадку вылучэння кандыдатур з ліку навуковых арганізацый і вызначэння лепшых сярод іх для занясення на Рэспубліканскую дошку Гонару, зацверджанай сумеснай пастановай НАН Беларусі і ДКНТ ад 15 сакавіка 2017 г. № 4/5 (Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 05.04.2017, 7/3730). Пераможцаў сярод навуковых арганізацый вызначае міжведамасная камісія, якая ствараецца сумесным рашэннем НАН Беларусі і ДКНТ.
Месцы для навуковых арганізацый на Рэспубліканскай дошцы Гонару размяркоўваюцца наступным чынам:
3 месцы – для навуковых арганізацый натуральна-навуковага і тэхнічнага профілю;
1 месца – для навуковых арганізацый грамадскага і гуманітарнага профілю.
Дошка гонару Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі заснавана ў 2010 годзе Пастановай Бюро Прэзідыума НАН Беларусі ад 17 снежня 2010 г. № 596 «Аб Дошцы гонару Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» з мэтамі стымулявання і ўзнагароды арганізацый Акадэміі навук за высокія паказчыкі ў навуковай, навукова-тэхнічнай, інавацыйнай, вытворчай і сацыяльнай дзейнасці. Палажэннем аб Дошцы гонару ўстаноўлена, што на яе могуць быць занесены арганізацыі, якія дасягнулі найлепшых паказчыкаў па выніках работы за справаздачны год, забяспечылі высокую працоўную і выканальніцкую дысцыпліну, ахову працы і тэхніку бяспекі. Колькасць месцаў на Дошцы гонару – 9, у тым ліку: для навуковых арганізацый – 7, для арганізацый вытворчай сферы – 1, для арганізацый сацыяльнай сферы – 1 (у асаблівых выпадках Бюро Прэзідыума НАН Беларусі можа прымаць рашэнне аб пераразмеркаванні месцаў па сферах дзейнасці арганізацый). Занясенне на Дошку гонару ажыццяўляецца тэрмінам на адзін год. Абнаўленне Дошкі гонару адбываецца перад Святам працы 1 мая.

Положение
о Доске почета Национальной академии наук Беларуси

Утверждено постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 17 декабря 2010 г. № 596 (в редакции постановлений от 16 января 2012 г. № 7, 9 апреля 2018 г. № 160, 6 апреля 2020 г. № 150)

  ГЛАВА 1
  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Настоящее Положение о Доске почета Национальной академии наук Беларуси (далее – Доска почета) определяет порядок и условия занесения на Доску почета организаций Национальной академии наук Беларуси.
 2. Занесение на Доску почета является формой поощрения организаций Национальной академии наук Беларуси за добросовестную и эффективную работу, достижение наиболее высоких показателей в научной, научно-технической и инновационной, производственной, социальной деятельности по итогам работы за отчетный год.
 3. Число мест на Доске почета – 9, в том числе для:
  научных организаций – 7 мест;
  организаций производственной сферы – 1 место;
  организаций социальной сферы – 1 место.
  В особых случаях Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси может принимать решение о перераспределении мест по сферам деятельности организаций.
 4. Определение организаций для занесения на Доску почета осуществляется по результатам проведения конкурсного отбора.
 5. Обязательными условиями занесения организаций на Доску почета являются:
  обеспечение высоких показателей трудовой и исполнительской дисциплины, охраны труда и техники безопасности, в том числе отсутствие несчастных случаев на производстве, повлекших смерть или приведших к потере трудоспособности и профзаболеваниям работников;
  отсутствие в отчетном году фактов привлечения руководителей, заместителей руководителей, руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений к ответственности за совершение коррупционных преступлений;
  непредставление этим организациям в отчетном году государственной финансовой поддержки.
 6. Не вправе участвовать в конкурсном отборе организации, которые находятся в процессе реорганизации либо в отношении которых возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
  Организации, занесенные на Доску почета в течение двух лет подряд, не могут выступать в качестве участников конкурсного отбора, проводимого в году, следующем за таким периодом.
 7. Занесение на Доску почета осуществляется сроком на 1 год.
  Обновление Доски почета производится к Празднику труда 1 мая.
 8. Решение о занесении организаций на Доску почета принимается постановлением Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси.
  Решение Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси о занесении организаций на Доску почета подлежит освещению в газете «Навука».
 9. ГЛАВА 2
  ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА
 10. Выдвижение организаций и определение лучших среди них осуществляется на основании результатов научной, научно-технической и инновационной, производственной, социальной деятельности.
 11. По каждой организации, участвующей в конкурсном отборе, готовятся заявочные материалы, включающие:
  письмо-представление, подписанное руководителем организации;
  краткую аннотацию важнейших достижений организации за отчетный год (в произвольной форме), содержащую сведения о результатах научной, научно-технической и инновационной, производственной, социальной деятельности организации и ее вкладе в решение крупных народно-хозяйственных задач, а также о выполнении обязательных условий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, подписанную руководителем, главным бухгалтером и председателем профсоюзного комитета организации;
  таблицу основных показателей оценки деятельности организации за отчетный год (для научных организаций согласно приложению 1, для организаций производственной сферы согласно приложению 2, для организаций социальной сферы согласно приложению 3), подписанную руководителем и главным бухгалтером организации и согласованную со структурными подразделениями аппарата Национальной академии наук Беларуси.
 12. Заявочные материалы вносятся на рассмотрение отделений Национальной академии наук Беларуси до 20 февраля года, следующего за отчетным.
  После рассмотрения в отделениях Национальной академии наук Беларуси заявочные материалы представляются отделениями в Главное управление кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси до 1 марта года, следующего за отчетным.
  Представление кандидатур организаций, не закрепленных за отделениями Национальной академии наук Беларуси, осуществляется путем самовыдвижения. Заявочные материалы направляются в Главное управление кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси до 20 февраля года, следующего за отчетным.
 13. Главное управление кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси рассматривает заявочные материалы организаций, с применением балльной системы обеспечивает сравнение относительных значений основных показателей оценки деятельности организаций и до 20 марта года, следующего за отчетным, вносит соответствующие материалы на рассмотрение Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси.
 14. Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси на основании рассмотрения результатов ранжирования организаций путем открытого голосования принимает решение о занесении организаций на Доску почета.
 15. Руководители организаций, занесенных на Доску почета, премируются в размере 6 базовых ставок.
  Выплата денежного вознаграждения осуществляется за счет средств централизованного фонда Национальной академии наук Беларуси.
  Руководители могут премировать работников организаций, занесенных на Доску почета, в зависимости от их вклада в достижение высоких результатов труда за счет собственных средств организации.
 16. ГЛАВА 3
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОСКИ ПОЧЕТА
 17. Организация работ по техническому содержанию, ремонту Доски почета, благоустройству прилегающей территории возлагается на управление инвестиционной деятельности и административно-социальных вопросов аппарата Национальной академии наук Беларуси.
  Оформление Доски почета, восстановление печатного материала, утратившего вид, возлагается на Главное управление кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси.
 18. Финансирование создания, содержания, ремонта и благоустроительных работ Доски почета производится за счет средств централизованного фонда Национальной академии наук Беларуси.
 19. Информационное сопровождение, размещение на официальном интернет-сайте Национальной академии наук Беларуси результатов конкурса по занесению организаций на Доску почета осуществляет пресс-секретарь Национальной академии наук Беларуси.

Табліца асноўных паказчыкаў навуковых арганізацый (Дадатак 1) (форма)

Табліца асноўных паказчыкаў арганізацый вытворчай сферы (Дадатак 2) (форма)

Табліца асноўных паказчыкаў арганізацый сацыяльнай сферы (Дадатак 3) (форма)


Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2020 год

Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2019 год

Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2018 год

Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2017 год

Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2016 год

Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2015 год

Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2014 год

Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2013 год

Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2012 год

Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2011 год

Арганізацыі, занесеныя на Дошку гонару па выніках работы за 2010 год

Штогадовы конкурс на лепшы інтэрнэт-сайт арганізацыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі заснаваны ў 2018 годзе пастановай Бюро Прэзідыума НАН Беларусі ад 23 сакавіка 2018 г. № 139 з мэтай выяўлення інтэрнэт-сайтаў, якія маюць найлепшыя сучасныя тэхналагічныя і інтэрфейсныя рашэнні. Па выніках правядзення конкурсу вызначаецца пераможца (арганізацыя, якая заняла 1-е месца) і прызёры (арганізацыі, якія занялі 2-е і 3-е месцы).

Палажэнне аб парадку правядзення конкурсу «Лепшы Інтэрнэт-сайт арганізацыі, падпарадкаванай Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Пераможцы і прызёры конкурсу 2018 г.

Штогадовы агляд-конкурс на лепшую арганізацыю работы па ахове працы заснаваны ў 2006 годзе ў мэтах выканання патрабаванняў Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11 сакавіка 2004 г. № 1 “Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны” і мерапрыемстваў праграмы па паляпшэнні ўмоў і аховы працы ў арганізацыях НАН Беларусі, зацверджаных пастановай Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 19 студзеня 2006 года № 13. Мэта агляду-конкурсу – прафілактыка траўматызму на вытворчасці, актывізацыя і павышэнне эфектыўнасці адміністратыўна-грамадскага кантролю за выкананнем заканадаўства аб працы, павышэнне бяспекі працы на рабочых месцах, паляпшэнне ўмоў працы, рэалізацыя правоў работнікаў на здаровыя і бяспечныя ўмовы працы.
Правядзенне агляду-конкурсу арганізуе служба аховы працы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі сумесна з Аб’яднанай галіновай прафсаюзнай арганізацыяй работнікаў НАН Беларусі. У выніку конкурснага адбору вызначаюцца арганізацыі, якія занялі 1-е, 2-е і 3-е месца, з выплатай грашовай прэміі.
За 1-е месца ўстанаўліваецца прэмія ў памеры 150 базавых велічынь, за 2-е месца - 100 базавых велічынь, за 3-е месца - 80 базавых велічынь.

Палажэнне аб умовах правядзення агляду-конкурсу на лепшую арганізацыю работы па ахове працы ў арганізацыях, якія знаходзяцца ў падпарадкаванні Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Формы паказчыкаў

Пералік арганізацый-пераможцаў агляду-конкурсу

Штогадовы конкурс «Вучоны года Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» заснаваны ў студзені 2018 года з мэтай выяўлення і заахвочвання найбольш эфектыўна працуючых вучоных Акадэміі навук, якія маюць значныя асабістыя дасягненні ў навукова-даследчай дзейнасці, уносяць важкі ўклад у развіццё навуковай і інавацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, умацаванне міжнароднага аўтарытэту НАН Беларусі, падрыхтоўку кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі. Дадзены конкурс закліканы стымуляваць творчую актыўнасць навукоўцаў, спрыяць развіццю навуковых школ і павышэнню прэстыжу навукова-даследчай і інавацыйнай дзейнасці, знаёміць навуковую грамадскасць з найбольш выбітнымі распрацоўкамі навукоўцаў Акадэміі навук.
У Конкурсе могуць удзельнічаць:
 • правадзейныя члены (акадэмікі) і члены-карэспандэнты;
 • навуковыя работнікі вышэйшай кваліфікацыі, якія працуюць у навуковых арганізацыях НАН Беларусі па асноўным месцы працы.
Званне «Навуковец года Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» прысуджаецца напярэдадні Дня беларускай навукі.
Пераможцу конкурсу ўручаецца дыплом і грашовае ўзнагароджанне ў памеры 35 базавых ставак.
У 2018 годзе Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі заснаваны конкурс «100 маладых талентаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» з мэтамі: рэалізацыі мер па прыцягненні і замацаванні таленавітай моладзі ў навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай сферах; стварэння моладзевых навукова-даследчых груп і амаладжэння кадравага саставу навуковых арганізацый; забеспячэння пераемнасці паміж вучонымі розных пакаленняў. Да ўдзелу ў конкурсе дапускаюцца кандыдаты навук ва ўзросце да 30 гадоў і дактары навук ва ўзросце да 40 гадоў, якія працуюць у арганізацыях НАН Беларусі. Лаўрэаты конкурсу ўключаюцца ў банк даных «100 маладых талентаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (з выдачай адпаведнага сертыфіката) і ў рэзерв кіраўнічых кадраў НАН Беларусі, атрымліваюць штогадовы грант на ўдзел у міжнародным навуковым, навукова-арганізацыйным або навукова-практычным мерапрыемстве (канферэнцыі, сімпозіумы, навуковыя школы, кароткатэрміновыя стажыроўкі і інш.) і штогадовую прэмію памерам да 7 базавых ставак на час уваходжання ў банк даных.
Конкурс заснаваны ў 2015 годзе з мэтай узнагароджання за выдатныя дасягненні ў галіне фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў, што маюць важнае значэнне для развіцця створаных навуковых школ або фарміравання напрамкаў навукі, звязаных з рэалізацыяй прыярытэтаў сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь, распрацоўкай новых тэхналагічных працэсаў, навукаёмістай, канкурэнтаздольнай прадукцыі, і накіраваны на стымуляванне спаборніцтва і творчай актыўнасці вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Штогод па завяршэнні конкурснага года вызначаюцца дзесяць лепшых вынікаў у галіне фундаментальных і прыкладных даследаванняў – «Топ-10» вынікаў дзейнасці вучоных НАН Беларусі.
У конкурсе могуць удзельнічаць работнікі арганізацый НАН Беларусі, правадзейныя члены (акадэмікі) і члены-карэспандэнты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі – індывідуальныя аўтары і аўтарскія калектывы суіскальнікаў, якія прадстаўляюць упершыню атрыманыя або завершаныя ў конкурсным годзе вынікі навуковай дзейнасці ў выглядзе публікацый ці інавацыйных распрацовак. Права вылучэння намінантаў нададзена навуковым арганізацыям НАН Беларусі і правадзейным членам (акадэмікам) НАН Беларусі.
Пераможцам конкурсу ўручаецца дыплом, памятны знак і грашовая прэмія ў памеры 15 базавых ставак.
Положение
о конкурсе «Топ-10» результатов деятельности ученых Национальной академии наук Беларуси
в области фундаментальных и прикладных исследований

Утверждено постановлением Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси от 21.12.2015 № 549 (в редакции постановлений Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси от 04.05.2019 № 242, 26.12.2019 № 640, 31.12.2019 № 660)

  ГЛАВА 1
  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Конкурс «Топ-10» результатов деятельности ученых Национальной академии наук Беларуси в области фундаментальных и прикладных исследований (далее – конкурс «Топ-10») проводится ежегодно в целях поощрения за наиболее выдающиеся достижения в области фундаментальных и прикладных научных исследований, имеющие важное значение для развития созданных научных школ либо формирования направлений науки, связанных с реализацией приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь, разработкой новых технологических процессов, наукоемкой, конкурентоспособной продукции, и направлен на стимулирование соревновательности и творческой активности ученых Национальной академии наук Беларуси.
 2. По итогам конкурсного года определяются десять лучших результатов в области фундаментальных и прикладных исследований – «Топ-10» результатов деятельности ученых Национальной академии наук Беларуси.
 3. В конкурсе «Топ-10» могут участвовать работники организаций Национальной академии наук Беларуси, действительные члены (академики) и члены корреспонденты Национальной академии наук Беларуси – индивидуальные авторы и авторские коллективы соискателей.
 4. Победители конкурса «Топ-10» награждаются денежной премией, им вручаются дипломы и памятные знаки лауреатов.
 5. Размер одной денежной премии составляет 15 базовых ставок (размер базовой ставки определяется на дату принятия решения о победителях конкурса «Топ-10»). При присуждении премии коллективу авторов денежная часть делится поровну между членами авторского коллектива.
  Выплата денежных премий победителям конкурса «Топ-10» осуществляется за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета на обеспечение уставной деятельности Национальной академии наук Беларуси.
 6. Дипломы лауреатов оформляются на русском языке, подписываются Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси и вручаются каждому члену авторского коллектива – победителя конкурса «Топ-10».
  Памятные знаки лауреатов изготавливаются по установленному образцу (приложение 1) и вручаются победителям конкурса «Топ-10» – индивидуальным авторам либо руководителям авторских коллективов.
 7. Победителям конкурса «Топ-10» дипломы и памятные знаки лауреатов вручаются в торжественной обстановке в канун празднования Дня белорусской науки.
 8. Объявление о проведении конкурса «Топ-10» до 30 сентября конкурсного года доводится до сведения научных организаций Национальной академии наук Беларуси, публикуется в газете «Навука» и на официальном интернет-сайте Национальной академии наук Беларуси.
 9. ГЛАВА 2
  ТРЕБОВАНИЯ К НОМИНАНТАМ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ НА КОНКУРС «ТОП-10»
 10. На конкурс «Топ-10» представляются впервые полученные либо завершенные в конкурсном году результаты научной деятельности ученых и научных коллективов, работающих в области фундаментальных и прикладных научных исследований, в виде:
  публикаций;
  инновационных разработок.
 11. Результаты научной деятельности ученых представляются на конкурс «Топ-10», если они соответствуют следующим критериям:
  результат опубликован в издании, имеющем высокий импакт-фактор;
  публикация включена в международные базы данных;
  полученная принципиально новая научная информация впервые опубликована в виде книжного издания (главы в монографии) и имеет важное значение для прогресса отечественной и мировой науки, будет оказывать существенное влияние на развитие экономики страны, решение социальных, экологических и других проблем;
  на основе результатов исследований создан объект новой техники (способ, технологический процесс), по большинству технических параметров соответствующий мировому уровню.
 12. Право выдвижения кандидатур ученых, авторов результатов научных исследований и разработок, для участия в конкурсе «Топ-10» (далее – номинантов) предоставляется научным организациям Национальной академии наук Беларуси и действительным членам (академикам) Национальной академии наук Беларуси. Организация (академик) может выдвинуть несколько авторских коллективов (индивидуальных авторов) для участия в конкурсе «Топ-10».
 13. Выдвижение номинантов из общего числа исполнителей исследований производится исходя из оценки творческого вклада каждого из них. В авторский коллектив включаются авторы, творческий вклад которых при выполнении исследований был наиболее значительным.
 14. Для выдвижения номинантов на конкурс «Топ-10» представляется следующий комплект документов:
  письмо о представлении номинантов в адрес Национальной академии наук Беларуси, подписанное руководителем организации или действительным членом (академиком) Национальной академии наук Беларуси, включающее краткое мотивированное представление номинантов и характеристику их научных достижений;
  краткая формулировка результата (не более 400 знаков);
  список всех научных трудов номинантов, опубликованных по теме полученного результата;
  копии научных работ номинантов, опубликованных в конкурсном году по теме полученного результата;
  справка-объективка каждого из номинантов;
  ксерокопия 25, 31 – 33 страниц паспорта гражданина Республики Беларусь каждого из номинантов;
  сводная заявка по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Сводная заявка представляется в форме файла, совместимого с MS Word и в виде распечатки, подписанной руководителем организации или действительным членом (академиком) Национальной академии наук Беларуси.
 15. Комплект документов с пометкой «На конкурс «Топ-10» результатов деятельности ученых Национальной академии наук Беларуси по итогам ______ года» направляется в профильное отделение Национальной академии наук Беларуси до 1 декабря конкурсного года.
 16. ГЛАВА 3
  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС «ТОП-10» РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ
 17. Отделение Национальной академии наук Беларуси может выдвинуть на конкурс «Топ-10» не более пяти ранжированных по значимости результатов исследований.
  При необходимости для анализа поступивших документов и выработки рекомендаций бюро отделений Национальной академии наук Беларуси могут создавать экспертные комиссии из членов проблемного совета.
  Решения бюро отделений Национальной академии наук Беларуси оформляются протоколами и носят рекомендательный характер.
 18. Отделения Национальной академии наук Беларуси до 10 декабря конкурсного года направляют предложения по выдвижению номинантов в управление премий, стипендий и наград Главного управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси для подготовки сводных предложений и направления их заместителю Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, отвечающему по распределению обязанностей за координацию научной и инновационной деятельности.
  Заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, отвечающий за координацию научной и инновационной деятельности, вносит предложения по победителям конкурса «Топ-10» на рассмотрение Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси.
 19. Итоги конкурса «Топ-10» подводятся до 20 декабря конкурсного года и оформляются постановлением Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси.
 20. Результаты конкурса «Топ-10» публикуются на официальном интернет-сайте Национальной академии наук Беларуси и в газете «Навука».

Пераможцы 2014 года

Пераможцы 2015 года

Пераможцы 2016 года

Пераможцы 2017 года

Пераможцы 2018 года

Пераможцы 2019 года

Конкурс заснаваны ў 2010 годзе ў мэтах фарміравання цэласнага пазітыўнага вобразу навукі, павышэння яе аўтарытэту, прыцягнення ўвагі грамадскасці да дасягненняў беларускіх навукоўцаў, прадстаўлення актуальнай інфармацыі аб распрацоўках, якія праводзяцца ў інтарэсах сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, стымулявання творчай і прафесійнай актыўнасці як журналістаў, так і непрафесійных папулярызатараў навукі. Конкурс праводзіцца штогод да Дня беларускай навукі. Прысуджаецца тры прэміі ў наступных намінацыях:
 • лепшая публікацыя;
 • лепшы сюжэт (праграма) на радыё і тэлебачанні;
 • лепшая публікацыя ў навукова-папулярным выданні;
 • лепшае прадстаўленне дасягненняў НАН Беларусі ў сетцы Інтэрнэт.

Прэміі прысуджаюцца фізічным асобам – прафесійным журналістам і пазаштатным аўтарам дзяржаўных і недзяржаўных СМІ як індывідуальна, так і калектыву аўтараў, які складаецца не больш чым з трох чалавек. На конкурс вылучаецца не больш за пяць работ ад аднаго аўтара, апублікаваных за год.
Права вылучэння работ для ўдзелу ў конкурсе прадастаўлена рэдакцыям сродкаў масавай інфармацыі, якія размясцілі вылучаемую працу, а таксама аўтару ў парадку самавылучэння. Пераможцам конкурсу ўручаецца дыплом і грашовае ўзнагароджанне ў памеры 3 базавых ставак.
Положение
о конкурсе на лучшее представление научных достижений в средствах массовой информации

Утверждено постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 4 марта 2015 г. № 77
(в редакции постановления Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 31.12.2019 № 660)

  ГЛАВА I
  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Конкурс на лучшее представление научных достижений в средствах массовой информации (далее – конкурс) проводится в целях формирования целостного позитивного образа науки, повышения ее авторитета, привлечения внимания широких слоев общественности к достижениям белорусских ученых, представления актуальной информации о разработках, проводимых в целях социально-экономического развития страны, стимулирования творческой и профессиональной активности как журналистов, так и непрофессиональных популяризаторов науки.
 2. Конкурс проводится ежегодно ко Дню белорусской науки.
 3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
  лучшая публикация;
  лучший сюжет (программа) на радио и телевидении;
  лучшая публикация в научно-популярном издании;
  лучшее представление достижений Национальной академии наук Беларуси в сети Интернет.
  По каждой из номинаций присуждаются три премии.
 4. Информация о проведении конкурса публикуется в научной, производственно-практической газете «Навука», размещается на официальном интернет-сайте Национальной академии наук Беларуси, доводится до Министерства информации Республики Беларусь и средств массовой информации Республики Беларусь до 15 апреля конкурсного года.
 5. Премии в каждой из номинаций присуждаются авторам за глубокое раскрытие выбранной тематики, высокий уровень адаптации и трансформации узкоспециальных вопросов для восприятия широкой аудитории, за эксклюзивность освещаемой тематики и героев, стилистическое оформление публикации.
 6. Премии присуждаются физическим лицам – профессиональным журналистам и внештатным авторам государственных и негосударственных средств массовой информации.
  Премия может присуждаться как индивидуально, так и коллективу соискателей, состоящему не более чем из трех человек. При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится поровну между членами коллектива.
 7. На конкурс допускается выдвижение не более пяти работ от одного автора.
 8. Конкурсные работы представляются за год.
 9. Конкурсные работы рассматриваются Конкурсной комиссией Национальной академии наук Беларуси для выдвижения лауреатов конкурса на лучшее представление научных достижений в средствах массовой информации (далее – Конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси.
 10. Решение о присуждении премий принимается постановлением Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси на основе рекомендаций Конкурсной комиссии.
 11. Денежное вознаграждение по одной премии составляет 3 базовые ставки (в размере, установленном на дату принятия решения об определении победителей конкурса).
 12. Выплаты денежного вознаграждения производятся из средств централизованного фонда Национальной академии наук Беларуси.
 13. ГЛАВА II
  ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА КОНКУРС
 14. Право выдвижения работ для участия в конкурсе предоставляется редакциям средств массовой информации, разместившим выдвигаемую работу, а также автору в порядке самовыдвижения.
 15. Работы, представляемые на конкурс, направляются в Конкурсную комиссию с пометкой «На конкурс на лучшую публикацию», «На конкурс на лучший теле- и радиосюжет», «На конкурс на лучшую публикацию в научно-популярном издании», или «На конкурс на лучшее представление достижений Национальной академии наук Беларуси в сети Интернет». Комплекты документов предоставляются Конкурсной комиссии на бумажном и электронном носителях по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 66 и по электронной почте: press@presidium.bas-net.by.
  В комплект документов входят:
  заявка, подписанная руководителем и заверенная соответственно печатью редакции, информационного агентства, дирекции с указанием номинации, на которую заявляется работа, даты и места опубликования или выхода в эфир, фамилии, имени, отчества и должности автора, краткого анонса заявленных материалов;
  непосредственно публикации, сюжеты, материалы по заявленной номинации.
 16. Комплект документов направляется редакциями средств массовой информации, разместившими выдвигаемую работу, а также авторами публикаций до 20 декабря конкурсного года.
 17. Пресс-секретарь Национальной академии наук Беларуси до 7 января года, следующего за конкурсным годом, представляет поступившие комплекты документов в управление премий, стипендий и наград Главного управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси.
 18. ГЛАВА III
  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС
 19. Заседания Конкурсной комиссии проводятся под руководством ее председателя. В отсутствие председателя либо по его поручению заседания проводятся под руководством заместителя председателя Конкурсной комиссии.
 20. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей от утвержденного персонального состава.
 21. Для анализа поступивших работ и выработки рекомендаций по каждой из номинаций решением председателя Конкурсной комиссии определяются рецензенты, которые докладывают на заседании Конкурсной комиссии о результатах рецензирования работ.
 22. Члены Конкурсной комиссии путем голосования (форму голосования устанавливает комиссия) определяют работы, рекомендованные для присуждения премий. В основу оценки конкурсных работ положена балльная система (прилагается).
  Рекомендации Конкурсной комиссии по присуждению премий оформляются протоколом за подписью председателя и секретаря комиссии.
 23. Авторы работ, представленных на конкурс, которые являются членами Конкурсной комиссии, не могут принимать участие в ее работе. Они также не имеют права знакомиться с работами, выдвинутыми на конкурс в текущем году.
 24. Рекомендации Конкурсной комиссии по присуждению премий представляются на утверждение Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси до 15 января года, следующего за конкурсным годом.
 25. ГЛАВА IV
  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
 26. Информация о результатах конкурса публикуется в научной, производственно-практической газете «Навука», размещается на официальном интернет-сайте Национальной академии наук Беларуси, доводится до средств массовой информации Республики Беларусь.
 27. Победителям конкурса в торжественной обстановке вручается диплом. Дипломы подписываются Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси и главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси. Диплом вручается каждому из лауреатов.

Лаўрэаты 2010 года

Лаўрэаты 2011 года

Лаўрэаты 2012 года

Лаўрэаты 2013 года

Лаўрэаты 2014 года

Лаўрэаты 2015 года

Лаўрэаты 2016 года

Лаўрэаты 2017 года

Лаўрэаты 2018 года

Лаўрэаты 2019 года