Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

27.02.2017

Аб’яўляецца конкурс 2017 года на саісканне прэмій Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі аб’яўляе конкурс на саісканне прэмій Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі заснаваны сем прэмій за лепшую навуковую працу ў памеры 250 базавых велічынь кожная: тры прэміі ў галіне фізікі, матэматыкі, інфарматыкі, фізіка-тэхнічных і тэхнічных навук; тры прэміі ў галіне біялогіі, хіміі, медыцыны, аграрных навук і навук аб Зямлі; адна прэмія ў галіне гуманітарных і сацыяльных навук.

Саіскальнікамі прэмій НАН Беларусі могуць быць грамадзяне Рэспублікі Беларусь - асобныя вучоныя або калектывы вучоных (не больш за тры чалавекі), якія апублікавалі вынікі даследаванняў у манаграфіях, цыклах артыкулаў у вядучых навуковых часопісах, якія выканалі распрацоўкі, практычная рэалізацыя якіх у сукупнасці адлюстроўвае рашэнне значнай навуковай і / або практычнай праблемы.

Работа, якая высоўваецца на саісканне прэміі НАН Беларусі, павінна быць выканана і яе вынікі апублікаваны ў асноўным за апошнія пяць гадоў. Дапускаецца ўключэнне ў цыкл больш ранніх, найбольш важных, тэматычна звязаных з работай публікацый і іншых вынікаў даследаванняў. Аўтарэфераты і рукапісы дысертацыйных работ у склад матэрыялаў на конкурс не ўключаюцца.

Права вылучэння работ на саісканне прэмій НАН Беларусі маюць акадэмікі і члены-карэспандэнты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (па сваёй спецыяльнасці), вучоныя і навукова-тэхнічныя саветы арганізацый Акадэміі навук. Работа можа быць вылучана вучонымі або навукова-тэхнічнымі саветамі іншых арганізацый Рэспублікі Беларусь, у тым ліку ўстаноў вышэйшай адукацыі або іх факультэтаў, сумесна з вучоным або навукова-тэхнічным саветам арганізацыі НАН Беларусі.

Арганізацыі і асобы, якія вылучылі кандыдатуры на саісканне прэмій, павінны прадставіць у адным экзэмпляры камплект наступных матэрыялаў, завераных ва ўстаноўленым парадку (у агульнай папцы з хуткасшывальнікам або ў пераплёце):
выпіска з пасяджэння вучонага (навукова-тэхнічнага) савета арганiзацыi аб вылучэннi работы (цыкла работ) з абгрунтаваннем значэння вынікаў вылучаемай работы для навукі і практыкі (у выпадку вылучэння работы арганізацыяй). Пры вылучэнні работы арганізацыяй НАН Беларусі сумесна з навуковай арганізацыяй іншай ведамаснай падпарадкаванасці або установай вышэйшай адукацыі, прадстаўляюцца выпіскі з пасяджэнняў вучоных (навукова-тэхнічных) саветаў абедзвюх арганізацый; рэкамендацыя акадэміка або члена-карэспандэнта з абгрунтаваннем значэння вынікаў вылучаемай работы для навукі і практыкі (у выпадку вылучэння работы членам НАН Беларусі);
работа, якая высоўваецца на саісканне прэміі: тэматычна звязаныя паміж сабой манаграфіі, іншыя кніжныя выданні, копіі артыкулаў, патэнтаў, матэрыялаў, якія пацвярджаюць практычнае засваенне вынікаў працы, якія ў сукупнасці адлюстроўваюць рашэнне значнай навуковай і / або практычнай праблемы;
анатацыя работы памерам каля трох старонак стандартнага машынапіснага тэксту, падпісаная аўтарамі, якая ўключае: назва работы, поўнае імя, навуковая ступень, званне, пасада і месца працы кожнага з членаў аўтарскага калектыву; пастаноўка праблемы і яе актуальнасць, шляхі вырашэння, атрыманыя вынікі;
кароткая анатацыя работы на беларускай мове аб’ёмам не больш за старонку, з указаннем назвы працы, поўных імён, вучоных ступеней, званняў і месца працы членаў аўтарскага калектыву (для работ, аформленых на рускай мове);
звесткі пра аўтара / аўтараў (прозвішча, імя, імя па бацьку; чысло, месяц i год нараджэння; месца нараджэння, адукацыя (якую ўстанову вышэйшай адукацыі скончыў i калi), спецыяльнасць па адукацыi; вучоная ступень і вучонае званне, займаемая пасада з указаннем месца працы і года ўступлення на пасаду; знаходжанне за мяжой (краіна, перыяд знаходжання); узнагароды (з указаннем даты ўзнагароджання); праца ў мінулым; асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці; агульная колькасць публікацый; кіраўніцтва аспірантамі і саіскальнікамі; хатні і службовы адрасы і тэлефоны;
копія 31 - 33 старонак пашпарта кожнага з членаў аўтарскага калектыву;
завераны спіс публікацый, уключаных у працу, і спісы работ, апублікаваных кожным аўтарам;
даведка аб асабістым укладзе кожнага члена аўтарскага калектыву, падпісаная ўсімі суаўтарамі работы (цыкла работ);
інфармацыя згодна з Дадаткам да дадзенай аб’явы аб конкурсе і яе электронная версія.

Матэрыялы з надпісам “На саісканне прэміі НАН Беларусі 2017 года” ў адным экзэмпляры прадстаўляюцца да 1 кастрычнiка 2017 г. у аддзел прэмій, стыпендый і ўзнагарод упраўлення кадраў і кадравай палітыкі апарата Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па адрасе: 220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66, каб. 317, 406.
Тэл. для даведак: (017) 284-24-56; (017) 284-28-26.