Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

МАЕР Мікалай Арцёмавіч

Мікалай Арцем'евіч Майер (09.01.1932, г. Ніжні Ноўгарад, Расія – 24.08.2012), хімік. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1991). Доктар хімічных навук (1976), прафесар (1989).

Навуковыя даследаванні ў галіне арганічнай хіміі і хіміі металаарганічных злучэнняў. Адкрыў (сумесн. з Г.А. Разуваевым, Ю.А. Альдэкопам) рэакцыю ініцыяванага дэкарбаксіліравання діацылатаў ртуці і даказаў ланцуговай гомалітычны характар гэтай рэакцыі. Распрацаваў прэпаратыўныя спосабы атрымання разнастайных ртутьарганіченых злучэнняў, хімічныя і электрахімічнай спосабы атрымання шэрагу металаацэнавых, біс-дыкарбалільных і металакарбаранавых вытворных жалеза, кобальту і нікеля. Адкрыў шкілетную перабудову орта-карбаранавага ядра ў металакарбаранавае, а таксама ізамерызацыю орта-нікелакарбаранаў ў мета-ізамеры.

Аўтар больш за 170 навуковых прац, у т.л. 2 манаграфій, 10 вынаходстваў.

Асноўныя працы:

  1. Введение в элементоорганическую химию. Мн.: Наука и техника, 1976 (совм. с Ольдекопом Ю.А.).
  2. Синтез металлоорганических соединений декарбоксилированием ацилатов металлов. Мн., 1976 (совм. с Ольдекопом Ю.А.).
  3. Новый путь перестройки орто-карборановой структуры в клозо-металлокарборановую (в соавт.) // Доклады АН СССР. 1984. Т.278, № 5.
  4. Электрохимический синтез дикарболильных производных кобальта и никеля (в соавт.) // Весцi АН БССР. Серыя хiм. навук. 1984. №4.
  5. Электрохимический синтез h5-циклопентадиенил-h4-тетрафенилбутадиенов и их взаимодействие с йодом (в соавт.) // Металлоорганическая химия. 1991. Т.4, №5.